Faniyhdistys FINFANTEAM ry

FINFANTEAM ry, Suomi Lentis perustettiin Sastamalassa 8.3.2014.

Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • suomalaisen lentopallon fanikulttuurin ylläpitäminen ja sen kestävä kehittäminen
 • fanien etujen valvonta ja niiden jatkuva kehittäminen
 • fanitapaamisten järjestäminen maajoukkueiden kanssa arvoturnauksissa, maailmanliigassa tai yksittäisissä maaotteluissa
 • fanimatkojen suunnittelu ja järjestäminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • fanituotteiden hankinta ja myynti
 • naisten, miesten ja nuorten maajoukkueiden fanitoiminnan järjestäminen asianmukaiselle tasolle
 • yhteistyön kehittäminen Suomen Lentopalloliiton ja lentopallon Mestaruusliigan kanssa.
Yhdistyksen hallitus

Petri Hildèn, puheenjohtaja
hilpee60@gmail.com, p. 040 545 8707

Timo Ristimäki, jäsenasiat
timoristimaki52@gmail.com

Juhani Saukkonen, rahastonhoitaja
juhani.saukkonen@todacon.fi

Jaana Solin, viestintä ja markkinointi
jaana.solin@gmail.com

Tommi Vuorinen
tommi.vuorinen@hotmail.com

Jaana Ylitalo
yjaana@gmail.com

Sari Lavio
sarilavio@gmail.com

Seppo Nissinen
seppo.nissinen@kemppi.com

 

Yhdistyksen säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Yhdistysrekisteri

 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on FinFanTeam ry ja sen kotipaikka on Forssa.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen lentopallon fanitoiminnan ja-kulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen ja fanien yhteistoiminnan edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää fanitapaamisia, fanimatkoja ja tapahtumia ja toimii yhteistyössä Suomen Lentopalloliiton ja Mestaruusliigan kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää rahankeräystä, harjoittaa

pienimuotoista fanituotteiden myyntiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja sponsoritukia.

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja ja 9 varsinaista jäsentä. Perustavassa kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja 4 jäsentä kahdeksi vuodeksi ja viisi jäsentä yhdeksi vuodeksi hallitukseen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta vuosikokoukseen asti. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Kukin yksin.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen muutettu tilikausi on 01.01.2019-31.03.2020, sen jälkeen kaksitoista kuukautta alkaen 01.04. ja päättyen 31.03. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse, sekä yhdistyksen oman ja Suomen Lentopalloliiton nettisivujen kautta.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

PÖYTÄKIRJAT

Finfanteam ry:n vuosikokousten pöytäkirjat

Vuosikokous 27.9.2023

Vuosikokous 28.9.2022